فهرست داوران

1402
نادر شایگان فر
خانم دلوان قبادی - هنر اصفهان
دکتر بهنام پدرام - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر رضا وحیدزاده
دکتر محسن کشاورز - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر شهریار ناسخیان - هنر اصفهان
دکتر سعید حسن پور لمر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر مهرداد حجازی - دانشگاه اصفهان
دکتر محمود ارژمند - دانشگاه هنر (تهران)
دکتر سجاد مؤذن - عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر نیلوفر ملک - هنر اصفهان
دکتر امیرحسین کریمی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر جواد شکاری نیری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدرضا بمانیان
علی شهابی نژاد
دکتر ریما فیاض - دانشگاه هنر
دکتر مریم عظیمی
دکتر یاسر حمزوی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر نورمحمد منجزی
دکتر حمیدرضا فرشچی - دانشگاه کاشان
دکتر مهدی صادق احمدی - دانشگاه فنی و حرفه ای
دکتر مظفر عباس زاده - دانشگاه ارومیه
دکتر علی نعمتی بابایلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دكتر سمیه فدائی نژاد
آقای حسین راعی - دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای بابک پهلوان - دانشگاه هنر اصفهان
آقای محمود شکوهی - هنر اصفهان
دکتر فرزانه هدفی - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محسن افشاری - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر علی اسدپور - دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز
دکتر محمد فرخ زاد - دانشگاه گلستان
دکتر بهرام احمدخانی ملکی - موسسه آموزش عالی غیردولتی سراج
دکتر بهنام قلیچ خانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
آقای نوید جلائیان قانع - دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دکتر علیرضا شیخی - دانشگاه هنر تهران
دکتر علیرضا رازقی - دانشگاه هنر تهران
دکتر مینو قره‌بگلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر اسلام کرمی - آزاد اردبیل
دکتر محمد دیده بان - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
آقای عباس صداقتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
دکتر ابوالفضل حيدري
دکتر مهسا صفرنژاد - علوم و تحقیقات تهران
دکتر عاطفه کرباسی - شهید بهشتی
دکتر شبنم اکبری نامدار - استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
1401
نادر شایگان فر
دکتر حمیدرضا جیحانی - دانشگاه کاشان
دکتر بهنام پدرام - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر علی امامی - دانشگاه آزاداسلامی واحد گنبدکاوس
دکتر احمد دانائی نیا - گروه معماری دانشگاه کاشان
دکتر شهریار ناسخیان - هنر اصفهان
دکتر احمد شاهیوندی - هنر اصفهان
آقای مهرداد قیومی
دکتر پرویز هلاکویی
دکتر سعید حسن پور لمر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر آرمین بهرامیان
دکتر عاطفه شکفته - دانشگاه هنر اصفهان
امین محمودزاده - هنر اصفهان
دکتر نیلوفر ملک - هنر اصفهان
دکتر مهدی سعدوندی - هنر اصفهان
محمدرضا بمانیان
دکتر یداله حیدری باباکمال - دانشگاه بوعلی سينا همدان
دکتر رضا ابویی - یزد
مهندس حسین پورنادری
دکتر لیلا رحیمی
علی شهابی نژاد
حمزه حمزه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مرضیه پیراوی
دکتر ریما فیاض - دانشگاه هنر
دکتر مریم عظیمی
خانم مریم قاسمی
دکتر نورمحمد منجزی
دکتر بهشاد حسینی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر حمیدرضا فرشچی - دانشگاه کاشان
دکتر محمدرضا حقی - دانشگاه رازی
دکتر مهدی صادق احمدی - دانشگاه فنی و حرفه ای
دکتر مظفر عباس زاده - دانشگاه ارومیه
دکتر علی نعمتی بابایلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر حامد همدانی گلشن - دانشگاه تهران
آقای حسین راعی - دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای بابک پهلوان - دانشگاه هنر اصفهان
آقای محمود شکوهی - هنر اصفهان
خانم سمیرا منصوری
دکتر فرزانه هدفی - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بهروز افخمی
دکتر علی اکبر حیدری - دانشکده فنی دانشگاه یاسوج
دکتر محسن افشاری - دانشگاه هنر اصفهان
خانم مژده عزیزی - دانشگاه هنر تهران
مهندس اسدالله طحانی - آزاد یزد
آقای مهدی پیرحیاتی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر علی اسدپور - دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز
دکتر یوسف زندی - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
دکتر علی زینالی عظیم - آزاد اسلامی تبریز
دکتر احد نژاد ابراهیمی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر بهرام احمدخانی ملکی - موسسه آموزش عالی غیردولتی سراج
دکتر بهنام قلیچ خانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
دکتر حامد بیتی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آقای نوید جلائیان قانع - دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دکتر علیرضا شیخی - دانشگاه هنر تهران
دکتر مینو قره‌بگلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر اسماعیل امیدعلی - دانشگاه آزاد تهران جنوب
دکتر طیبه فارسی - دانشگاه هنر اصفهان
خانم فاطمه میسمی - دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
خانم هدیه دبیری - آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر سیامک نیّری فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی
آقای محمد علی شیخ الحکمایی
دکتر رضا باباخانی - علوم و تحقیقات تهران
دکتر پریسا محمدحسینی - دانشگاه آزاد اردبیل
دکتر اسلام کرمی - آزاد اردبیل
دکتر محمد دیده بان - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
آقای عباس صداقتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
دکتر ایوب مرادخانی
دکتر سعید امیرحاجلو - دانشگاه تربیت مدرس
خانم نجمه حساس - دانشگاه پلی تکنیک گدانسک لهستان
دکتر حسن اکبری - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر فائزه طاهری سرمد - آزادکرمانشاه
آقای سعید بابامیر ساطحی - دانشگاه مازندران
دکتر مهسا صفرنژاد - علوم و تحقیقات تهران
دکتر عاطفه کرباسی - شهید بهشتی
دکتر شبنم اکبری نامدار - استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
دکتر حميدرضا ميرابي مقدم
دکتر داوود افهامی
پروفسور جمال الدین مهدی نژاد - دانشگاه شهید رجایی تهران
دکتر امیر فروهر
دکتر جواد دیواندری
دکتر نیما ولیزاده - استادیار، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1400
دکتر حمیدرضا جیحانی - دانشگاه کاشان
دکتر بهنام پدرام - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر علی امامی - دانشگاه آزاداسلامی واحد گنبدکاوس
دکتر رضا وحیدزاده
مهندس زهره یادگاری - هنر اصفهان
دکتر شهریار ناسخیان - هنر اصفهان
دکتر احمد شاهیوندی - هنر اصفهان
دکتر احمد صالحی کاخکی - هنر اصفهان
دکتر آرمین بهرامیان
آقای ابوذر صالحی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر محمود ارژمند - دانشگاه هنر (تهران)
دکتر نیلوفر ملک - هنر اصفهان
دکتر مهدی سعدوندی - هنر اصفهان
دکتر مهدی محمودی کامل آباد - هنر اصفهان
دکتر سید محسن موسوی - دانشگاه مازندران
دکتر امیرحسین کریمی - دانشگاه هنر اصفهان
محمدرضا بمانیان
دکتر مریم اختیاری - دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
دکتر یداله حیدری باباکمال - دانشگاه بوعلی سينا همدان
دکتر رضا ابویی - یزد
مهندس حسین پورنادری
علی شهابی نژاد
مرضیه پیراوی
دکتر لیلا ذاکرعاملی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر ریما فیاض - دانشگاه هنر
دکتر مریم عظیمی
دکتر نورمحمد منجزی
دکتر حمیدرضا فرشچی - دانشگاه کاشان
دکتر محمدرضا حقی - دانشگاه رازی
دکتر مهدی صادق احمدی - دانشگاه فنی و حرفه ای
دکتر حامد همدانی گلشن - دانشگاه تهران
دکتر ساناز رهروی پوده - دانشگاه آزاد اسلامی
آقای حسین راعی - دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای بابک پهلوان - دانشگاه هنر اصفهان
آقای محمود شکوهی - هنر اصفهان
دکتر فرزانه هدفی - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محسن افشاری - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر علی اسدپور - دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز
دکتر علی زینالی عظیم - آزاد اسلامی تبریز
دکتر علی صادقی حبیب آباد - دانشگاه فلورانس ایتالیا
دکتر بهرام احمدخانی ملکی - موسسه آموزش عالی غیردولتی سراج
دکتر حامد بیتی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر علیرضا رازقی - دانشگاه هنر تهران
دکتر مینو قره‌بگلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر طیبه فارسی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر شبنم اکبری نامدار - ازاد اسلامی تبریز
خانم هدیه دبیری - آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر سیامک نیّری فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ستار خالدیان - دانشگاه هنر شیراز
آقای احمد حیدری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
دکتر محمد دیده بان - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
آقای عباس صداقتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
دکتر بابک مطیعی
دکتر سعید امیرحاجلو - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن اکبری - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر ابوالفضل حيدري
آقای سعید بابامیر ساطحی - دانشگاه مازندران
دکتر مرجان امجد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دکتر مهسا صفرنژاد - علوم و تحقیقات تهران
دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی مرمت و معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Conservation and Architecture in Iran

Designed & Developed by : Yektaweb