فهرست داوران

1403
1 - دکتر شهریار ناسخیان - هنر اصفهان
2 - دکتر پرویز هلاکویی
3 - دکتر مجید صالحی نیا - هنر اصفهان
4 - دکتر فرشید ایروانی - دانشگاه هنر اصفهان
5 - دکتر حسین اردلانی - آزاد اسلامی واحد همدان
6 - دکتر هیراد حسینیان - دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین
1402
1 - نادر شایگان فر
2 - خانم دلوان قبادی - هنر اصفهان
3 - دکتر بهنام پدرام - دانشگاه هنر اصفهان
4 - دکتر بهاره تقوی نژاد - هنر اصفهان
5 - دکتر رضا وحیدزاده
6 - دکتر محسن کشاورز - دانشگاه شهید باهنر کرمان
7 - دکتر شهریار ناسخیان - هنر اصفهان
8 - دکتر پرویز هلاکویی
9 - دکتر رضا رحیم نیا - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
10 - دکتر سعید حسن پور لمر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
11 - دکتر مهرداد حجازی - دانشگاه اصفهان
12 - دکتر محمود ارژمند - دانشگاه هنر (تهران)
13 - دکتر سجاد مؤذن - عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
14 - دکتر نیلوفر ملک - هنر اصفهان
15 - دکتر امیرحسین کریمی - دانشگاه هنر اصفهان
16 - دکتر جواد شکاری نیری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
17 - محمدرضا بمانیان
18 - دکتر مریم اختیاری - دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
19 - دکتر رضا ابویی - یزد
20 - مهندس حسین پورنادری
21 - دکتر لیلا رحیمی
22 - علی شهابی نژاد
23 - دکتر ریما فیاض - دانشگاه هنر
24 - دکتر مریم عظیمی
25 - دکتر یاسر حمزوی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
26 - دکتر نورمحمد منجزی
27 - دکتر حمیدرضا فرشچی - دانشگاه کاشان
28 - دکتر محمدرضا حقی - دانشگاه رازی
29 - دکتر مهدی صادق احمدی - دانشگاه فنی و حرفه ای
30 - دکتر مظفر عباس زاده - دانشگاه ارومیه
31 - دکتر علی نعمتی بابایلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
32 - دكتر سمیه فدائی نژاد
33 - دکتر حامد همدانی گلشن - دانشگاه تهران
34 - آقای حسین راعی - دانشگاه علم و صنعت ایران
35 - آقای بابک پهلوان - دانشگاه هنر اصفهان
36 - دکتر فرزانه هدفی - دانشگاه آزاد اسلامی
37 - دکتر محسن افشاری - دانشگاه هنر اصفهان
38 - دکتر علی اسدپور - دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز
39 - دکتر مصطفی کیانی
40 - دکتر ملیحه تقی پور
41 - دکتر علی زینالی عظیم - آزاد اسلامی تبریز
42 - دکتر محمد فرخ زاد - دانشگاه گلستان
43 - دکتر بهرام احمدخانی ملکی - موسسه آموزش عالی غیردولتی سراج
44 - دکتر بهنام قلیچ خانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
45 - دکتر حامد بیتی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
46 - آقای نوید جلائیان قانع - دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
47 - دکتر علیرضا شیخی - دانشگاه هنر تهران
48 - دکتر علیرضا رازقی - دانشگاه هنر تهران
49 - دکتر مینو قره‌بگلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
50 - دکتر بهزاد وثیق - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
51 - دکتر اسماعیل امیدعلی - دانشگاه آزاد تهران جنوب
52 - خانم کیمیا السادات طبیب زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
53 - دکتر رضا باباخانی - علوم و تحقیقات تهران
54 - دکتر محمد دیده بان - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
55 - آقای عباس صداقتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
56 - دکتر ایوب مرادخانی
57 - دکتر مهدی اخترکاوان - دانشگاه قم
58 - دکتر جمشید داوطلب - زابل
59 - دکتر ابوالفضل حيدري
60 - دکتر حسین سرحدی دادیان - دانشگاه زابل
61 - دکتر مهسا صفرنژاد - علوم و تحقیقات تهران
62 - دکتر عاطفه کرباسی - شهید بهشتی
63 - دکتر شبنم اکبری نامدار - استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
64 - پروفسور جمال الدین مهدی نژاد - دانشگاه شهید رجایی تهران
65 - دکتر محمود پورسراجیان - دانشگاه یزد
66 - دکتر معصومه گودرزی - دانشگاه هنر اصفهان
67 - دکتر یاور رستم زاده - دانشگاه محقق اردبیلی
1401
1 - نادر شایگان فر
2 - دکتر بهنام پدرام - دانشگاه هنر اصفهان
3 - دکتر احمد دانائی نیا - گروه معماری دانشگاه کاشان
4 - دکتر شهریار ناسخیان - هنر اصفهان
5 - دکتر احمد شاهیوندی - هنر اصفهان
6 - آقای مهرداد قیومی
7 - دکتر پرویز هلاکویی
8 - دکتر سعید حسن پور لمر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
9 - دکتر آرمین بهرامیان
10 - دکتر عاطفه شکفته - دانشگاه هنر اصفهان
11 - امین محمودزاده - هنر اصفهان
12 - دکتر نیلوفر ملک - هنر اصفهان
13 - محمدرضا بمانیان
14 - دکتر یداله حیدری باباکمال - دانشگاه بوعلی سينا همدان
15 - دکتر رضا ابویی - یزد
16 - مهندس حسین پورنادری
17 - دکتر لیلا رحیمی
18 - علی شهابی نژاد
19 - حمزه حمزه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
20 - مرضیه پیراوی
21 - دکتر ریما فیاض - دانشگاه هنر
22 - دکتر مریم عظیمی
23 - خانم مریم قاسمی
24 - دکتر نورمحمد منجزی
25 - دکتر بهشاد حسینی - دانشگاه هنر اصفهان
26 - دکتر حمیدرضا فرشچی - دانشگاه کاشان
27 - دکتر محمدرضا حقی - دانشگاه رازی
28 - دکتر مهدی صادق احمدی - دانشگاه فنی و حرفه ای
29 - دکتر مظفر عباس زاده - دانشگاه ارومیه
30 - دکتر علی نعمتی بابایلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
31 - دکتر حامد همدانی گلشن - دانشگاه تهران
32 - آقای حسین راعی - دانشگاه علم و صنعت ایران
33 - آقای بابک پهلوان - دانشگاه هنر اصفهان
34 - دکتر فرزانه هدفی - دانشگاه آزاد اسلامی
35 - دکتر بهروز افخمی
36 - دکتر علی اکبر حیدری - دانشکده فنی دانشگاه یاسوج
37 - دکتر محسن افشاری - دانشگاه هنر اصفهان
38 - خانم مژده عزیزی - دانشگاه هنر تهران
39 - مهندس اسدالله طحانی - آزاد یزد
40 - آقای مهدی پیرحیاتی - دانشگاه هنر اصفهان
41 - دکتر علی اسدپور - دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز
42 - دکتر مصطفی کیانی
43 - دکتر ملیحه تقی پور
44 - دکتر یوسف زندی - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
45 - دکتر علی زینالی عظیم - آزاد اسلامی تبریز
46 - دکتر بهرام احمدخانی ملکی - موسسه آموزش عالی غیردولتی سراج
47 - دکتر بهنام قلیچ خانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
48 - دکتر حامد بیتی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
49 - آقای نوید جلائیان قانع - دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
50 - دکتر علیرضا شیخی - دانشگاه هنر تهران
51 - دکتر مینو قره‌بگلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
52 - دکتر اسماعیل امیدعلی - دانشگاه آزاد تهران جنوب
53 - خانم فاطمه میسمی - دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
54 - دکتر سیامک نیّری فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی
55 - آقای محمد علی شیخ الحکمایی
56 - دکتر رضا باباخانی - علوم و تحقیقات تهران
57 - دکتر پریسا محمدحسینی - دانشگاه آزاد اردبیل
58 - دکتر محمد دیده بان - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
59 - آقای عباس صداقتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
60 - دکتر ایوب مرادخانی
61 - دکتر سعید امیرحاجلو - دانشگاه تربیت مدرس
62 - خانم نجمه حساس - دانشگاه پلی تکنیک گدانسک لهستان
63 - دکتر حسن اکبری - دانشگاه محقق اردبیلی
64 - دکتر جمشید داوطلب - زابل
65 - آقای سعید بابامیر ساطحی - دانشگاه مازندران
66 - دکتر مهسا صفرنژاد - علوم و تحقیقات تهران
67 - دکتر عاطفه کرباسی - شهید بهشتی
68 - دکتر شبنم اکبری نامدار - استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
69 - دکتر حميدرضا ميرابي مقدم
70 - دکتر داوود افهامی
71 - پروفسور جمال الدین مهدی نژاد - دانشگاه شهید رجایی تهران
72 - دکتر امیر فروهر
73 - دکتر جواد دیواندری
74 - دکتر نیما ولیزاده - استادیار، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی مرمت و معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Conservation and Architecture in Iran

Designed & Developed by : Yektaweb