نشریه علمی مرمت و معماری ایران- هیات تحریریه
اعضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: دکتر فرهنگ مظفر
سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی

دکتر حسین احمدی، استاد 
دانشگاه هنر اصفهان
دکتر سیدمحمدامین امامی، استاد دانشگاه هنر اصفهان
دکتر مهرناز آزادی، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محمدرضا بمانیان، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهنام پدرام، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر، استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالفضل سمنانی، استاد دانشگاه شهرکرد
دکتر محمود قلعه نویی، استاد دانشگاه هنر اصفهان

دکتر احمد صالحی کاخکی، استاد دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی، دانشیار دانشگاه هنر تهران

دکتر سید امیر مهرداد محمد حجازی، دانشیار دانشگاه اصفهان

دکتر فرهنگ مظفر، دانشیار دانشگاه علم و صنعت

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مرمت و معماری ایران:
http://mmi.aui.ac.ir/find-1.41.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب