نشریه علمی مرمت و معماری ایران- فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع
فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/6 | 
هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه فرم تعهد نویسندگان و تأییدیه استاد راهنما/ نویسنده همکار، همچنین امضای فرم توسط تمام نویسندگان، همراه مقاله الزامی است.
فرم تعهد نویسندگان 
فرم تعارض منافع
  ​​​​​​​
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مرمت و معماری ایران:
http://mmi.aui.ac.ir/find-1.125.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب