Journal archive for Google Scholar Robot!

Maremat & Me'mari-e Iran

نشریه علمی مرمت و معماری ایرانVolume 1, Number 1 (2011-9)


ریخت شناسی خوردگی در برنزهای تاریخی- تحلیل فرایند مس زدایی در اشیا برنزی هفت تپه خوزستان
ریخت شناسی خوردگی در برنزهای تاریخی- تحلیل فرایند مس زدایی در اشیا برنزی هفت تپه خوزستان
| [PDF-FA] | [XML] |

مداخلات حفاظتی، چالش های پیش روی حفاظت میراث فرهنگی
مداخلات حفاظتی، چالش های پیش روی حفاظت میراث فرهنگی
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مبانی نظری مرمت در موزون سازی دیوارنگاره ها
کاربرد مبانی نظری مرمت در موزون سازی دیوارنگاره ها
| [PDF-FA] | [XML] |

عصاره مریم گلی دارویی به عنوان بازدارنده خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی
عصاره مریم گلی دارویی به عنوان بازدارنده خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نانو مواد هیروکسید کلسیم و هیدروکسید منیزیم با دیگر مواد در اسیدزادیی چوبهای خشک در روش غوطه وری
مقایسه نانو مواد هیروکسید کلسیم و هیدروکسید منیزیم با دیگر مواد در اسیدزادیی چوبهای خشک در روش غوطه وری
| [PDF-FA] | [XML] |

بکارگیری مثلث‌های هنجار در محاسبات ریاضی و پیاده‌سازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران
بکارگیری مثلث‌های هنجار در محاسبات ریاضی و پیاده‌سازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

فن شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه کارخ گلستان تهران
فن شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه کارخ گلستان تهران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles