نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران- اخبار نشریه
انتشار شماره دوازدهم نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | 

شماره دوازدهم (پاییز و زمستان 1395) نشریه مرمت و معماری ایران منتشر شد

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران:
http://mmi.aui.ac.ir/find.php?item=1.43.29.fa
برگشت به اصل مطلب