نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران- هیات تحریریه
اعضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: دکتر فرهنگ مظفر
سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی

دکتر حسین احمدی، دانشیار 
دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محمدرضا بمانیان، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهنام پدرام، استادیار دانشگاه هنر اصفهان

دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر، استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالفضل سمنانی، دانشیار دانشگاه شهرکرد

دکتر احمد صالحی کاخکی، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

دکترحسن طلایی مغانجوقی، استاد دانشگاه تهران

دکتر مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی، دانشیار دانشگاه هنر تهران

دکتر سید امیر مهرداد محمد حجازی، دانشیار دانشگاه اصفهان

دکتر فرهنگ مظفر، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران:
http://mmi.aui.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب